Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 23

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 23

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 22

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 22

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 21

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 21

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 20

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 20

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 19

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 19

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 18

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 18

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 17

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 17

[🌱] Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 16

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 16

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 15

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 15

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 14

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 14

Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của...