Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 12 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 12 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 12 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 11 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 11 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 11 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 10 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 10 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 10 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 9 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 9 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

☘ Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 9 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 8 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 8 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 8 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 7 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 7 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 7 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.
TỔNG KẾT LỚP PHÉP TẮC NGƯỜI CON - LỚP TOÀN QUỐC

TỔNG KẾT LỚP PHÉP TẮC NGƯỜI CON - LỚP TOÀN QUỐC

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu với các Thầy cô giáo và các bạn đồng học phần tổng kết: "Con Đường Đạt Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc".
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 6 TỔNG TỰA “PHÉP TẮC NGƯỜI CON

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 6 TỔNG TỰA “PHÉP TẮC NGƯỜI CON

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 6 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 5 TỔNG TỰA “PHÉP TẮC NGƯỜI CON

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 5 TỔNG TỰA “PHÉP TẮC NGƯỜI CON

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 5 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.
BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 4 TỔNG TỰA “PHÉP TẮC NGƯỜI CON”

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 4 TỔNG TỰA “PHÉP TẮC NGƯỜI CON”

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 4 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.