Giải bài tập trang 9 Chuyên đề Hóa 10 Bài 1 | Kết nối tri thức


Giải bài tập trang 9 Chuyên đề Hóa học 10 – Kết nối kiến ​​thức

Câu 5 trang 9 sgk Hóa 10: Công thức của PCl3 theo mô hình VSEPR là

A. AX3.

B. AXE2.

C.AX3E.

D. AX2E.

Xem thêm: : Bài tập viết công thức hóa học (Có bài tập vận dụng)

Câu trả lời:

Đáp án đúng là:

Công thức Lewis của PCl3 là:

Theo mô hình VSEPR, công thức phân tử của PCl3 có dạng AX3E vì:

+ Có 3 nguyên tử Cl liên kết với nguyên tử trung tâm P.

+ Có 1 nguyên tử P còn 1 cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết.

Câu 6 trang 9 Chuyên đề Hóa 10: Viết công thức của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3 và PH3. Cho biết số cặp electron hóa trị liên kết và không liên kết trong mỗi phân tử.

Xem thêm: : Bài tập viết công thức hóa học (Có bài tập vận dụng)

Câu trả lời:

Công thức Lewis của CCl4 là:

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 SGK Hóa học 11

phân tử CCl4: có 4 nguyên tử Cl liên kết với nguyên tử trung tâm C và nguyên tử C chưa có cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết

⇒ Công thức theo mô hình VSEPR: AX4.

⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 4.

Công thức Lewis của H2S là:

phân tử H2S: Có 2 nguyên tử H liên kết với nguyên tử trung tâm S và nguyên tử S còn 2 cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết.

⇒ Công thức theo mô hình VSEPR: AX2E2.

⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 2.

Công thức Lewis cho CO2 là:

phân tử CO2: có 2 nguyên tử O liên kết với nguyên tử trung tâm C và nguyên tử C không có cặp electron hóa trị chưa liên kết

⇒ Công thức theo mô hình VSEPR: AX2.

⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 4.

Công thức Lewis của SO3 là:

phân tử SO3: có 3 nguyên tử O liên kết với nguyên tử trung tâm S và nguyên tử S không có cặp electron hóa trị chưa liên kết

⇒ Công thức theo mô hình VSEPR: AX3.

⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 6.

Công thức Lewis của PH3 là:

Xem thêm:: Giải bài tập 12 Bài 31: Sắt SGK trang 141 đầy đủ nhất – Tailieu.com

Phân tử PH3: Có 3 nguyên tử H liên kết với nguyên tử trung tâm P và nguyên tử P còn 1 cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết.

⇒ Công thức theo mô hình VSEPR: AX3E.

⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 3.

Câu 7 trang 9 sgk Hóa 10: Viết công thức theo mô hình VSEPR và cho biết dạng hình học của phân tử OF2. Phân tử này có cực không?

Xem thêm: : Bài tập viết công thức hóa học (Có bài tập vận dụng)

Câu trả lời:

Công thức Lewis của OF2 là:

– Trong phân tử OF2 có 2 nguyên tử F liên kết với nguyên tử trung tâm O và xung quanh nguyên tử trung tâm O có 2 cặp electron chưa liên kết.

⇒ Công thức theo mô hình VSEPR: AX2E2.

– Do cặp electron không liên kết chiếm khoảng không gian lớn hơn cặp electron liên kết nên tương tác đẩy giữa cặp electron không liên kết lớn hơn tương tác đẩy giữa cặp electron liên kết nên góc liên kết FOF thực tế bằng 104,5o, nhỏ hơn góc hóa trị lý thuyết (109,5o)

⇒ Phân tử có góc.

⇒ Phân tử OF2 có cực vì góc phân tử và liên kết OF có cực.

Câu 8 trang 9 Chuyên đề Hóa 10: Dạng hình học của ion NH4+ là

A. tứ diện đều.

B. tháp tam giác.

C. tam giác phẳng.

D. đường thẳng.

Xem thêm: : Bài tập viết công thức hóa học (Có bài tập vận dụng)

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là a

Ion NH4+ gồm 4 nguyên tử H liên kết với nguyên tử trung tâm N bằng 4 cặp electron liên kết (theo mô hình VSEPR có dạng AX4), chiếm 4 vùng tích điện âm đẩy nhau nên góc hóa trị lớn nhất là 109,5o . Bốn cặp electron phân bố về bốn đỉnh của tứ diện, phân tử có cấu trúc tứ diện, tâm tứ diện là nguyên tử trung tâm N .

Câu 9 trang 9 sgk Hóa 10: Dự đoán dạng hình học của một số phân tử sau: CO2, CS2, BF3, SCl2.

Xem thêm: : Bài tập viết công thức hóa học (Có bài tập vận dụng)

Câu trả lời:

Công thức Lewis của CO2

⇒ Phân tử CO2 theo mô hình VSEPR có dạng AX2 nên phân tử có cấu tạo mạch thẳng.

công thức Lewis của CS2 là

Phân tử CS2 theo mô hình VSEPR có dạng AX2 nên phân tử có cấu trúc dạng thẳng.

– Công thức Lewis của BF3 là

Phân tử BF3 theo mô hình VSEPR có dạng AX3 nên phân tử có cấu trúc tam giác phẳng.

– Công thức Lewis của SCl2 là:

Phân tử SCl2 theo mô hình VSEPR có dạng AX2E2 nên phân tử có dạng góc cạnh.

Xem thêm lời giải bài tập chuyên Hóa lớp 10 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống chi tiết hay khác:

Giải bài tập trang 5, 7 Chuyên Hóa 10 Bài 1

Giải bài tập trang 12 Chuyên đề Hóa học 10 Bài 1

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *