Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là gì?

Photo of author

By admin

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là tinh thần dũng cảm, xả thân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh vì mục tiêu cao cả của cách mạng. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là một phẩm chất cao đẹp của con người, biểu hiện sức mạnh của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong lịch sử.

Lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa anh hùng cách mạng ở Việt Nam

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã hình thành và phát triển cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã được hun đúc và tỏa sáng rực rỡ. Những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, chủ nghĩa anh hùng cách mạng tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương anh hùng, dũng cảm trong lao động sản xuất, trong học tập, trong công tác, trong cuộc sống thường ngày, đã góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Định nghĩa

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là một khái niệm rộng, bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Có thể hiểu chủ nghĩa anh hùng cách mạng theo các cách sau:

 • Theo nghĩa hẹp: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là tinh thần dũng cảm, xả thân, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì mục tiêu cao cả của cách mạng.
 • Theo nghĩa rộng: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là tinh thần dũng cảm, xả thân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh vì mục tiêu cao cả của cách mạng, bao gồm cả những hành động anh hùng trong lao động sản xuất, trong đời sống thường ngày.

Đặc điểm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng có những đặc điểm sau:

 • Có tính chất giai cấp: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng gắn liền với mục tiêu lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
 • Có tính chất nhân văn: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể hiện tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
 • Có tính chất thời đại: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phân loại chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng có thể được phân loại theo các tiêu chí sau:

 • Theo lĩnh vực hoạt động: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, lao động sản xuất, đời sống thường ngày.
 • Theo mức độ thể hiện: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao cả, chủ nghĩa anh hùng cách mạng bình thường.

Các biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện trong nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, cụ thể như:

 • Trong chiến đấu: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện qua những hành động dũng cảm, mưu trí, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ, đồng bào ta trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
 • Trong lao động sản xuất: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện qua những hành động lao động quên mình, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ của các công nhân, nông dân, trí thức.
 • Trong đời sống thường ngày: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện qua những hành động tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội, sống có trách nhiệm, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Vai trò của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là động lực quan trọng để nhân dân ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc; là cơ sở để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
 • Tạo môi trường thuận lợi để phát huy sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Viết một bình luận