Giải bài tập hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các


Giải bài tập Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Được VnDoc hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 11 Bài 4 trang 20. Cũng như nhắc lại những nội dung lý thuyết trong Giải bài tập Hóa học 11 Bài 4.

A. Giải bài tập Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 1 trang 20 SGK hóa học 11

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì? Lấy ví dụ minh họa.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:

tôi trở thành một kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Tạo thành chất điện ly yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Hình thành khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2 trang 20 SGK hóa học 11

Tại sao phản ứng giữa dung dịch axit với hiđroxit có tính bazơ và phản ứng với muối cacbonat với dung dịch axit lại dễ xảy ra?

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Sản phẩm của phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit bazơ là muối và nước (H2O), trong đó nước là chất điện li yếu.

Sản phẩm của phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit là muối mới, còn axit cacbonic (H2CO3) rất yếu dễ bị phân hủy thành nước (H2O và khí cacbonic (CO2) nên sản phẩm cuối cùng sau phản ứng là chất dễ bay hơi (CO2) và chất điện li yếu (H2O).

Ở điều kiện của phản ứng trao đổi có thể xảy ra phản ứng trên.

Bài 3 trang 20 SGK hóa học 11

Cho một số ví dụ chứng minh: bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion?

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Ví dụ 1: AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Dung dịch AgNO3, NaCl, NaNO3 là chất điện li mạnh, chúng phân li ra ion

Ta có phương trình ion:

Ag + NO3- + Na+ + Cl- → AgCl + NO3- + Na+

Vì vậy, thực sự trong giải pháp chỉ có phản ứng của:

Ag + Cl- → AgCl

Còn các ion NO3- và Na+ vẫn tồn tại trong dung dịch trước và sau phản ứng:

Ví dụ 2: Na2SO3, HCl, NaCl là những chất điện li mạnh trong dung dịch đều phân li ra ion.

Ta có phương trình hóa học.

2Na+ SO3 2- + 2H+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + H2O + SO2

2H+ + SO32- → H2O + SO2

Như vậy thực chất trong dung dịch chỉ có phản ứng của 2H+ và SO32- còn trong dung dịch trước và sau phản ứng vẫn tồn tại các ion Na+ và Cl-. Về bản chất, các phản ứng trong dung dịch các chất điện li đều là phản ứng ion vì các chất điện li đã phân li thành ion.

Bài 4 trang 20 SGK hóa học 11

Xem thêm:: Giải Hóa 9 Bài 13: Luyện tập Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Phương trình ion rút gọn cho phản ứng cho biết:

A. Trong dung dịch tồn tại những ion nào.

B. Nồng độ ion nào trong dung dịch lớn nhất?

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

D. Trong dung dịch điện phân không có phân tử nào.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Đáp án C. Cho biết ion nào đã phản ứng với nhau để phản ứng xảy ra.

>> Tham khảo đáp án tại: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:…

Bài 5 trang 20 SGK hóa học 11

Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

một. Fe2(SO4)3 + NaOH

b. NH4Cl + AgNO3

c. NaF + HCl

đ. MgCl2 + KNO3

đ. FeS(r) + 2HCl

g. HClO + KOH

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

một. Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

b. NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl

Ag + Cl- → AgCl

c. NaF + HCl → NaCl + HF

H+ + F + → HF

đ. MgCl2 + KNO3 → không phản ứng

đ. FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S

FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S

g. HClO + KOH → KClO + H2O

HClO + OH- → H2O + ClO-

Bài 6 trang 20 SGK hóa học 11

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

B. Fe2(SO4)3 + KI

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 143 SGK Hóa học 9

C. Fe(NO3)3 + Fe

D. Fe(NO3)3 + KOH

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Đáp án D .

Vì: Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KNO3

Bài 7 trang 20 sgk hóa học 11

Cho ví dụ và viết các phương trình hóa học ở dạng phân tử và ion của phản ứng sau:

một. Hình thành kết tủa

b. Tạo thành chất điện li yếu

c. Hình thành khí

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

một. Tạo kết tủa:

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

Ag + Cl- → AgCl↓

K2SO4 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaSO4

Ba2+ SO42- → BaSO4

Na2CO3 + MgCl2 → 2NaCl + MgCO3

Mg2+ CO32- → MgCO3

b. Tạo thành chất điện ly yếu

1) 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

CH3COO- + H+ → CH3COOH

2) NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

3) NaF + HCl → NaCl + HF

H + + F- → HF

c. Sự tạo thành khí:

1) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

FeS + 2H+ → Fe2+ H2S

2) K2SO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + SO2

2H+ SO32- → H2O + SO2

3) NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

Xem thêm: : Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 166 167 SGK Hóa học 12

NH4- + OH- → NH3 + H2O

B. Học lại lí thuyết 11 bài 4

1. Thiên nhiên

Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng ion.

2. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là trong sản phẩm phản ứng phải có ít nhất một trong các điều kiện sau:

+ Thiết bị lắng cặn.

+ Chất điện li yếu.

+ Khí đốt.

Ví dụ: Trường hợp có mưa:

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Ví dụ: Trong trường hợp hình thành khí:

2HCl + K2CO3 → 2KCl + CO2 + H2O

Ví dụ: Trong trường hợp chất điện li yếu:

HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl

3. Các dạng phản ứng trao đổi ion.

phương trình phân tử:

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl

Phương trình ion:

(Chất điện ly mạnh viết dạng ion, chất điện ly yếu viết dạng phân tử):

2Na+ + CO32- + Ba2+ + 2Cl- → BaCO3 + 2Na+ + 2Cl-

Phương trình ion rút gọn (loại bỏ các ion giống nhau ở cả hai vế):

Ba2++ CO32- → BaCO3↓

Phần kết luận

1. Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng ion.

2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

kết tủa.

chất điện li yếu.

chất khí

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập Hóa học 11 bài 5: Luyện tập chương 1

Chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em học sinh học tập hoàn thành tốt các dạng bài tập trong SGK Hóa học 11 bài 4 một cách đơn giản hơn. Mời quý thầy cô và các em tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

  • Giải bài tập Hóa học 11 bài 6: Thực hành 1
  • Giải bài tập Hóa học 11 bài 7: Nitơ
  • Giải bài tập Hóa học 11 bài 8: Amoniac và muối amoni

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn, Ôn thi Quốc gia, Đề thi. Đề thi thpt quốc gia môn Địa lý, đề thi thpt quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *