Giải Hóa 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học – VnDoc.com


Giải Hóa học 8 bài 5: Các nguyên tố hóa học với các lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung sách giáo khoa Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp các em học sinh tiện theo dõi.

A. Giải bài tập Hóa học 8 bài 5

Bài 1 trang 20 SGK Hóa học 8

Nối các câu sau với từ hoặc cụm từ thích hợp:

một. Lẽ ra phải nói…………. loại này, loại……………..loại kia, thì trong khoa học người ta nói…………hóa học này…………hóa học kia.

b. Các phần tử có cùng số…………..trong hạt nhân là…………. cùng loại, cùng thuộc …………. hoá học.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

một. Đáng lẽ phải nói những điều này nguyên tử loại này, những nguyên tử khác, sau đó trong khoa học nói thành phần hóa học này thành phần hóa học đó.

b. Các phần tử có cùng số proton trong hạt nhân là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một loại thành phần hoá học.

Bài 2 trang 20 SGK Hóa học 8

a) Nguyên tố hóa học là gì?

b) Cách biểu diễn phần tử. Ví dụ.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Nguyên tố hóa học là những nguyên tố cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Kí hiệu hoá học biểu thị nguyên tố.

Ví dụ: C = 12 điểmC

Na = 23 điểmC

N = 14 điểmC

>> Xem thêm câu trả lời: a) Nguyên tố hóa học là gì? …

Bài 3 trang 20 SGK Hóa học 8

a) Cách viết 2C, 5O, 3Ca lần lượt có nghĩa là gì?

b) Dùng số và kí hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Cách viết 2C, 5O, 3Ca lần lượt cho ta biết có 2 nguyên tử Cacbon, 5 nguyên tử Oxy và 3 nguyên tử Canxi.

b) Ba nguyên tử nitơ: 3N

Bảy nguyên tử Canxi: 7Ca

Bốn nguyên tử Natri: 4Na.

Bài 4 trang 20 SGK Hóa học 8

Có bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon được dùng làm đơn vị cacbon? khối lượng nguyên tử là gì?

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Đơn vị của cacbon là 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12C.

Khối lượng nguyên tử là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 8

Xem thêm:: Anken là gì? Công thức, tính chất hóa học và phản ứng đặc biệt

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu huỳnh

c) Nguyên tử nhôm.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

Giữa nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn nguyên tử cacbon và 24/12 = 2 lần

Giữa các nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn các nguyên tử lưu huỳnh và nhẹ hơn 24/32 = 0,75 lần

Giữa nguyên tử magiê và nguyên tử nhôm, magiê nhẹ hơn nguyên tử nhôm và nhẹ hơn 24/27 = 8/9 lần

Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 8

Một nguyên tử X nặng gấp đôi nguyên tử nitơ. Tính khối lượng nguyên tử của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Vì nguyên tử X nặng gấp đôi nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của X là: X = 2,14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối là 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Ký hiệu hóa học là Si.

>> Xem thêm câu trả lời: Nguyên tử X nặng gấp đôi nguyên tử nitơ…

Bài 7 trang 20 SGK Hóa học 8

a) Theo giá trị tính bằng gam của khối lượng nguyên tử cacbon đã cho trong bài, hãy tính:

Một đơn vị carbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm A, B, C hay D?

A. 5,342.10-23 gam

B. 6,023.10-23 gam

C. 4,482.10-23 gam

D. 3,990.10-23 gam.

(Chọn câu trả lời đúng, tính toán và viết nó vào vở bài tập của bạn.)

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đơn vịC = (1,9926.10-23)/12 ≈ 1,66.10-24 (g).

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

Bài 8 trang 20 SGK Hóa học 8

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 11 SGK Hóa lớp 12: Lipit

Nhận xét sau đây có hai phần: “Nguyên tử đơteri thuộc cùng một nguyên tố hóa học với nguyên tử hydro vì cả hai đều có một proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần của hai nguyên tử như hình dưới đây:

Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai đều sai.

D. Cả hai đều đúng.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Đáp án D .

>> Bài tiếp theo: Giải Hóa học 8 bài 6: Nguyên tố và hợp chất – Phân tử

B. Ôn tập lý thuyết Hóa học 8 bài 5 Các nguyên tố hóa học

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

=> Số p là số đặc trưng cho nguyên tố hóa học

=> Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học thì có tính chất hóa học giống nhau.

2. Kí hiệu hóa học

Mỗi nguyên tố hoá học được biểu thị bằng 1, hoặc 2 chữ cái (chữ đầu viết hoa).

  • Biểu diễn nguyên tố là biểu diễn nguyên tử của nguyên tố đó.

Ví dụ: Kí hiệu của họ hydro là H; Ký hiệu hóa học của canxi là Ca.

  • Theo quy ước, mỗi kí hiệu của nguyên tố chỉ có 1 nguyên tử của nguyên tố đó
  • Ký hiệu hóa học được quy định sử dụng trên toàn thế giới

3. Đơn vị cacbon

Theo quy ước, người ta lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon (dV).

4. Khối lượng nguyên tử

là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi phần tử có một khối lượng nguyên tử riêng biệt.

5. Các nhà khoa học đã tìm ra trên 110 nguyên tố khác nhau, trong đó ôxy là nguyên tố chiếm gần một nửa khối lượng vỏ trái đất.

C. Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 Các nguyên tố hóa học

Câu hỏi 1. Ký hiệu của nguyên tố Chì là gì?

A. Hg

B. Pb

C. Ag

Dầu

Câu 2. Đối với nguyên tố O, khối lượng nguyên tử là 16, Al là 27. Nguyên tử nào nặng hơn?

A. Al nặng hơn O

B. Al nhẹ hơn O

CO bằng Al

D. Tất cả các đáp án trên

câu 3. 7K có nghĩa là gì?

Xem thêm:: Giải bài tập Hóa học 10 – Bài 6: Thực hành: Cấu tạo vỏ nguyên tử

A. 7 kali

B. 7 nguyên tố kali

C. 7 nguyên tử kali

D. 7 phân tử kali

Câu 4. Cho nguyên tử của nguyên tố R có 13 proton. Chọn câu trả lời đúng

A. R là nguyên tố nhôm

B. Nguyên tử khối của R là 13

C. Số electron là 26

D. Có 13 nguyên tử

Câu 5. Cặp chất nào sau đây có cùng phân tử khối?

A. N2 và CO2

B. SO2 và C4H10

C. NO và C2H6

D. CO và N2O

Câu 6. Phân tử khối của hợp chất N2O5 là

A. 30 điểmC

B. 44 đơn vịC

C. 108 đơn vịC

D. 94 đơn vịC

Câu 7. Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố hóa học là đúng? Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử:

A. Có cùng số nơtron trong hạt nhân.

B. Có cùng điện tích hạt nhân.

C. Cùng số khối.

D. Có cùng khối lượng nguyên tử.

D. Giải bài tập SGK Hóa học 8 bài 5 Các nguyên tố hóa học

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập SGK Ngữ văn 8, 5 nhằm củng cố và nâng cao kiến ​​thức bài học cũng như rèn luyện kỹ năng làm bài. Các sinh viên cần phải thêm nhiều câu hỏi sách bài tập. Nhằm hỗ trợ bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập. VnDoc tổng hợp chi tiết hướng dẫn Giải bài tập SBT Lịch sử 8 bài 5 tại:

  • Giải SBT Hóa học 8 bài 5: Các nguyên tố hóa học

…………..

Nắm chắc phương pháp giải bài tập của từng bài, từ đó vận dụng để giải các dạng bài tập tự động hoá học. Từ đó hình thành kỹ năng giải, giải bài tập và học tốt Hóa 8 hơn.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  • Giải bài tập Hóa học 8 bài 4: Nguyên tử
  • Giải bài tập Hóa học 8 bài 6: Nguyên tố và hợp chất – Phân tử
  • Giải bài tập Hóa học 8 bài 7: Thực hành 2
  • Giải bài tập Hóa học 8 bài 8: Bài 1
  • Giải bài tập Hóa học 8 bài 9: Công thức hóa học
  • Giải bài tập Hóa học 8 bài 10: Hóa trị

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật lý 8, Chuyên đề Hóa học 8, Tài liệu ôn tập lớp 8 mà VnDoc đã tổng hợp và đăng tải. .

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *