Số nguyên tố cùng nhau là gì? Ví dụ minh họa

Photo of author

By admin

Số nguyên tố cùng nhau là một khái niệm trong toán học. Hai số nguyên a và b được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu chúng có Ước số chung lớn nhất là 1. Điều này có nghĩa là hai số nguyên tố cùng nhau không có ước số chung nào ngoài 1. Ví dụ, số 5 và 7 là số nguyên tố cùng nhau vì ước số chung lớn nhất của chúng là 1. Tuy nhiên, số 6 và 27 không nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 3 .

Khái niệm về số nguyên tố cùng nhau là gì?

số nguyên tố cùng nhau

Số 1 được coi là nguyên tố cùng nhau với mọi số nguyên. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt mà các hợp số là số nguyên tố cùng nhau. Ví dụ: 6 và 25 tuy là hợp số nhưng chúng có ước chung lớn nhất là 1 nên chúng là những số nguyên tố cùng nhau 1.

Một phương pháp xác định tính nguyên tố cùng nhau của hai số nguyên là sử dụng thuật toán Euclid. Phi hàm Euler của một số nguyên dương n là số các số nguyên giữa 1 và n nguyên tố cùng nhau với n.

Các số nguyên a1, a2, …, an được gọi là nguyên tố cùng nhau từng đôi một nếu từng cặp hai số khác nhau trong chúng là nguyên tố cùng nhau. Ví dụ: Ba số 2, 10, 15 là nguyên tố cùng nhau, nhưng không nguyên tố cùng nhau từng đôi một.

Tổng quát hóa cho n số nguyên: Các số a1, a2, …, an được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu ước chung lớn nhất của n số đó bằng 1. Cần phân biệt với khái niệm nguyên tố cùng nhau từng đôi một.

Số nguyên tố cùng nhau là một khái niệm quan trọng trong toán học, đặc biệt là trong lĩnh vực số học và mã hóa. Số nguyên tố cùng nhau là hai số nguyên mà ước số chung lớn nhất của chúng bằng 1. Điều này có nghĩa là hai số nguyên tố cùng nhau không có ước số chung nào ngoài 1. Ví dụ, số 5 và 7 là số nguyên tố cùng nhau vì ước số chung lớn nhất của chúng là 1.

Số nguyên tố cùng nhau có nhiều tính chất và ứng dụng thú vị trong toán học.

hai số nguyên tố cùng nhau

 • Nếu a và b là số nguyên tố cùng nhau, thì tồn tại các số nguyên x và y sao cho ax + by = 1. Đây là đẳng thức Bézout, một công cụ hữu ích trong việc giải các phương trình tuyến tính.
 • Nếu a và b là số nguyên tố cùng nhau, thì b là khả nghịch theo modulo a, nghĩa là tồn tại số nguyên y sao cho by ≡ 1 (mod a). Điều này cho phép ta thực hiện các phép toán số học trên các số nguyên modulo a một cách dễ dàng hơn.
 • Nếu a và b1 là số nguyên tố cùng nhau, và a và b2 cũng nguyên tố cùng nhau, thì a và b1b2 cũng là nguyên tố cùng nhau. Điều này cho thấy tính bất biến của số nguyên tố cùng nhau khi nhân với một số khác.
 • Nếu a và b là số nguyên tố cùng nhau và a là ước của tích bc, thì a là ước của c. Đây là tổng quát hóa của bổ đề Euclid, một kết quả cơ bản trong lý thuyết số nguyên tố.

Một số ứng dụng của số nguyên tố cùng nhau là:

 • Số nguyên tố cùng nhau được sử dụng trong thuật toán Euclid để tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên. Thuật toán Euclid là một phương pháp đệ quy đơn giản và hiệu quả để giải quyết bài toán này.
 • Số nguyên tố cùng nhau cũng được sử dụng trong thuật toán RSA, một phương pháp mã hóa khóa công khai phổ biến. Thuật toán RSA dựa trên việc chọn hai số nguyên tố lớn p và q, và tính n = pq. Sau đó, chọn một số e sao cho e và φ(n) là số nguyên tố cùng nhau, trong đó φ(n) là hàm số Euler, tức số các số nguyên từ 1 đến n nguyên tố cùng nhau với n. Khóa công khai của thuật toán RSA là cặp (n, e), còn khóa bí mật là số d sao cho ed ≡ 1 (mod φ(n)). Để mã hóa một thông điệp m, ta tính c = m^e (mod n). Để giải mã c, ta tính m = c^d (mod n).
 • Số nguyên tố cùng nhau cũng có liên quan đến hình học. Hai số nguyên a và b là nguyên tố cùng nhau nếu và chỉ nếu đoạn thẳng nối điểm có tọa độ (a, b) trong hệ tọa độ Descartes với gốc (0, 0) không có điểm nào trên nó có tọa độ nguyên. Điều này có thể được chứng minh bằng cách sử dụng phương trình đường thẳng y = bx/a + c và giả sử rằng có một điểm (x, y) có tọa độ nguyên trên đó.

Như vậy, số nguyên tố cùng nhau là một khái niệm đơn giản nhưng có nhiều ý nghĩa và ứng dụng trong toán học. Số nguyên tố cùng nhau giúp ta hiểu được các tính chất và quan hệ của các số nguyên, cũng như các phương pháp giải quyết các bài toán liên quan đến số học và mã hóa. Số nguyên tố cùng nhau cũng cho ta thấy sự kết nối giữa toán học và hình học, cũng như sự đa dạng và phong phú của toán học.

Có bao nhiêu số nguyên tố cùng nhau?

Cách tính số nguyên tố cùng nhau

Có nhiều cách để đếm số nguyên tố cùng nhau, nhưng một cách đơn giản là sử dụng công thức của hàm số Euler. Hàm số Euler của một số nguyên dương n là số các số nguyên từ 1 đến n nguyên tố cùng nhau với n. Ký hiệu hàm số Euler là φ(n). Ví dụ, φ(6) = 2 vì chỉ có 1 và 5 là nguyên tố cùng nhau với 6.

Để tính hàm số Euler của một số nguyên dương n, ta có công thức sau:

Trong đó, p là các số nguyên tố khác nhau chia hết cho n. Ví dụ, nếu n = 12, thì p là 2 và 3, vì 12 = 2^2 x 3. Ta có:

Nghĩa là có 4 số nguyên từ 1 đến 12 nguyên tố cùng nhau với 12, đó là 1, 5, 7 và 11.

Ví dụ về số nguyên tố cùng nhau

2 số nguyên tố cùng nhau là gì được biên tập bởi Trần Tân
2 số nguyên tố cùng nhau là gì

Số nguyên tố cùng nhau có nhiều tính chất và ứng dụng thú vị trong toán học. Một số ví dụ về số nguyên tố cùng nhau là:

 • Cho hai số 7 và 8. Hai số này là nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 1. Ta có: 7 = 1 x 7 và 8 = 1 x 2 x 2 x 21
 • Cho hai số 13 và 25. Hai số này cũng là nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 1. Ta có: 13 = 1 x 13 và 25 = 1 x 5 x 5
 • Cho hai số 6 và 25. Hai số này là nguyên tố cùng nhau, mặc dù cả hai đều là hợp số. Ta có: 6 = 1 x 2 x 3 và 25 = 1 x 5 x 5
 • Cho hai số 4 và 9. Hai số này là nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 1. Ta có: 4 = 1 x 2 x 2 và 9 = 1 x 3 x 3. Ngoài ra, nếu ta vẽ một hình chữ nhật có chiều dài 4 đơn vị và chiều rộng 9 đơn vị, thì đoạn thẳng nối hai đỉnh đối diện của hình chữ nhật không đi qua điểm nào có tọa độ nguyên.

Có bao nhiêu số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến 100?

Số nguyên tố là số tự nhiên có hai ước số tự nhiên phân biệt: 1 và chính nó. Ví dụ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 là các số nguyên tố. Có tất cả 25 số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến 100.

Làm thế nào để kiểm tra hai số có phải là nguyên tố cùng nhau hay không?

Để kiểm tra hai số có phải là nguyên tố cùng nhau hay không, bạn có thể sử dụng một trong những cách sau:

 • Sử dụng thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số. Nếu UCLN bằng 1, hai số là nguyên tố cùng nhau. Nếu UCLN lớn hơn 1, hai số không phải là nguyên tố cùng nhau. Bạn có thể xem chi tiết thuật toán Euclid.
 • Tìm các ước của hai số bằng cách chia lần lượt từ 1 đến số đó và ghi lại các số chia hết. Sau đó, so sánh các ước đã tìm được và xác định ước chung lớn nhất. Nếu ước chung lớn nhất bằng 1, hai số là nguyên tố cùng nhau. Nếu ước chung lớn nhất khác 1, hai số không phải là nguyên tố cùng nhau.

Viết một bình luận