TRẠM Y TẾ THÂN CỬU NGHĨA – VinaBiz


(1) Điểm b khoản 4 Điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp thực hiện báo cáo, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế không thống nhất. . Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a Khoản 2 Điều 47 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, fax, thư điện tử, website, địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của doanh nghiệp nếu là cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải nộp lệ phí.

(3) Điểm b Khoản 2 Điều 47 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải nộp lệ phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này. .

(5) Quý khách vui lòng khi đính kèm, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp thì mang theo thông báo “Rà soát, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkytinhdoanh. gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

(6) Bạn có thể truy cập https://hieudinh.dangkytinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkytinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các biểu mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Bạn đang xem chuyên mục KIẾN THỨC

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *